• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • /cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pl
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

Axi社區

支援您成為更優秀的交易者

每筆交易都與您同行

當您通過Axi進行交易時,您得到的不僅是一家經紀商——更是來自於致力助您實現交易抱負的合作夥伴的支援,以及一個由來自100多個國家數以萬計的交易者組成的社區。

我們擁有獨有的交易組別 、一流的技術、廣泛的教育資源及全球團隊的專業視角,向您提供成長為一名交易者所需的一切。

在社交媒體上聯絡我們

Axi的專家團隊掌握交易界方方面面的最新消息及見解——請在Facebook、Twitter、Telegram和Instagram加入我們的社區,參與市場分析、教育內容、新產品更新等話題。