• http://www.axi.com/int
 • http://www.axi.com/eu
 • http://www.axi.com/uk
 • http://www.axi.com/au
 • http://www.axi.group/ar-ae
 • http://www.axi.group/en-ae
 • /cn
 • http://www.axi.com/es-mx
 • http://www.axi.com/fr-ma
 • http://www.edge-cn.co/id
 • http://www.axi.com/it-ch
 • http://www.axi.com/kr
 • http://www.axi.com/pl
 • http://www.axi.com/pt
 • http://www.axi.com/th
 • http://www.axi.com/tw
 • http://www.axiedge.site/vn
 • http://www.axi.com/zh-au
 • http://www.axi.com/jp
 • http://www.axi.com/za
 • http://www.solarisih.com/vu
 • http://www.global-edge.info/chn
Form not found

合作伙伴关系

">无论您是外汇教育家、信号提供商或是希望获得客户推荐佣金,我们都能为您提供您
所需的合作伙伴解决方案。

让我们开始合作之旅吧

无论您打算新建交易业务或深入发展现有业务,我们都能提供全部的工具和支持,助
您一臂之力。

介绍经纪人(IB)
向 Axi 介绍客户,充分利用我们的全球品牌,从每笔成功交易中赚取佣金。
Axi Affiliates 联盟成员
利用我们团队和资源,您可以通过自己的影响力,从美味成功推荐给 Axi 的客户处赚 取最高 900 美元的佣金。
资金和资产经理
利用我们广泛的全球关系,可同时监督多个帐户的 MT4 多客户管理系统。